Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek

19 maja br. podczas LX Sesji Rady Gminy Włocławek Wójt Gminy Pani Magdalena Korpolak-Komorowska otrzymała wotum zaufania po debacie nad „Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2022 rok” oraz absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Włocławek podsumowała miniony rok, określając go jako szczególny i zarazem wyjątkowy. Upłynęło bowiem 50 lat od utworzenia Gminy Włocławek.  Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy z dnia 1 stycznia 1973 roku utworzona została w powiecie włocławskim Gmina Włocławek.

Dochody bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 52.665.482,60  zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 47.725.510,18 zł. Nadwyżka operacyjna – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  za 2022 rok stanowi wielkość 4.939.972,42 zł. Wynik ten jest bardzo istotny, ponieważ im wyższa nadwyżka operacyjna, tym wyższa możliwość realizacji przez gminę nowych przedsięwzięć majątkowych oraz zdolność do absorpcji zadłużenia i jego spłaty.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2021 nastąpił przyrost liczby  mieszkańców o 35 osób. Jest to jak dotąd największa odnotowana liczba mieszkańców  tej gminy (na koniec 2022 roku w gminie zameldowanych było 7377 osób).

Wójt Gminy Włocławek, omawiając przedsięwzięcia zrealizowane w zeszłym roku podkreśliła, iż rok 2022 był dla inwestycji samorządowych niezwykle trudnym rokiem. Przedłużająca się pandemia, wojna na Ukrainie oraz kryzys gospodarczy miały istotny wpływ na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Rosnąca inflacja, wysokie koszty energii, odpływ pracowników z sektora budowlanego, a także nadzwyczajny wzrost cen materiałów i surowców oraz problemy z ich dostępnością spowodowały znaczny wzrost cen robót budowlanych i przekraczały możliwości finansowe na realizację danej inwestycji. Niejednokrotnie taka sytuacja zmuszała samorządy do opóźnienia realizacji zamierzeń inwestycyjnych, a nawet z ich całkowitej rezygnacji.

Pomimo tych trudności Gmina Włocławek skutecznie prowadziła politykę inwestycyjną – bowiem ze źródeł zewnętrznych pozyskano kwotę 19.024.375,54 zł, a to  pozwoliło na realizację wielu inwestycji, m.in. z zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody (przebudowa SUW w Smólniku,  rozbudowa SUW w Dębicach). Powstało nowe Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku. W  trakcie realizacji jest budowa Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Utworzony został  Dzienny Dom Seniora „Senior+” w Kruszynie, co wiązało się z przebudową budynku wcześniej funkcjonującego jako Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w wielu miejscowościach zostały przebudowane drogi gminne a także zmodernizowano i doposażono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach.

W 2022 roku największą kategorię wśród wydatków stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie – 27,06%. Na drugim miejscu były wydatki w dziale transport i łączność – 11,87%. Kolejna pozycja to wydatki w dziale rodzina, których udział we wszystkich wydatkach gminy stanowił 10,16% ogółu wydatków.