Gmina Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Włocławek.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-04

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia, które przekazują informacje, mają opisy alternatywne.
  • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Większość dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych publikowana jest w formie skanów niedostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępności: 2024-03-28 r.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Lidią Rybka, e-mail: urzad@g.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 54 230 53 38.

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włocławek zlokalizowany jest przy ul. Królewieckiej 7, 87-800 Włocławek. Do budynków A, BI i BII Urzędu Gminy Włocławek prowadzi jedno wejście od strony ul. Królewieckiej. Przy schodach wejściowych do budynku A i BI nie ma podjazdu dla wózków, natomiast przy wejściu do budynku BII zapewniono podjazd dla wózków. W celu umożliwienia obsługi osobom z niepełnosprawnościami na zewnętrznej elewacji budynku A umieszczono tablicę informacyjną wraz z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku BII. W budynkach A, BI i BII nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach A, BI i BII nie ma windy.

Część działalności i obsługa interesantów prowadzona jest również w budynku Urzędu Gminy Włocławek zlokalizowanym w miejscowości Dębice 48A, 87-853 Kruszyn. Na budynku umieszczono tablicę informacyjną z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie ma podjazdu dla wózków, nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych.