Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel. +48 54 230-53-00

fax: +48 54 230-53-53

e-mail: urzad@g.wloclawek.pl

strona internetowa: www.gmina.wloclawek.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gmina.wloclawek.pl

ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres skrytki odbiorczej na platformie e-PUAP:
/gsdul2275m/skrytka

NIP Gminy Włocławek:
888-28-78-334

REGON Gminy Włocławek:
910866904

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 17.00

Piątek 7.30 – 14.00

Kasa (budynek B) – godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 8:00 – 14:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 13:00

Wójt Gminy Włocławek
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz. 8:00 – 13:00
(w godz. 14:00 – 16:00 praca w terenie)
Istnieje możliwość zapisywania się na spotkania. Zapisy przyjmowane
są w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 5
tel. 54 230-53-55

Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Włocławek

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu Gminy Włocławek.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków:

W oparciu o § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski przyjmowane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek – budynek A, piętro, pok. Nr 5 w godzinach urzędowania
tel. 54 230-53-55

Obowiązek informacyjny:

Realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Urząd Gminy Włocławek, reprezentowany przez Wójta Gminy Włocławek.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Z Administratorem – Wójtem Gminy Włocławek – może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail:
urzad@g.wloclawek.pl

nr tel. 54 230- 53-55

nr fax: 54 230-53-53

lub pisemnie na adres:

ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA  OCHRONY DANYCH:
Z inspektorem może Pan/Pani skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl

tel. 533-434-220

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CEL PRZETWARZANIA:
1) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

3) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Administratora.

PODSTAWA PRAWNA:

Dane przetwarzane są:

– na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– na podstawie zawartych umów,
– na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Włocławek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Włocławek.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których strona jest Rzeczpospolita Polska, np. informacje dotyczące zameldowań, utraconego (skradzionego lub zagubionego) dowodu osobistego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zgromadzone lub przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

c) dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,

d) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administratorowi dane są już niepotrzebne dla realizacji swoich celów,

– ochrony lub dochodzenia roszczeń,

– wniesienia sprzeciwu przez osobę, która jest właścicielem danych,

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecia, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

INFORMACJA O AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIU  DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, by stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech.