Walory krajoznawcze środowiska historyczno – kulturowego

         Gminę Włocławek cechuje atrakcyjność kulturowa, wiąże się ona z bogatą historią tych ziem oraz licznymi reliktami architektury. Daje to turyście możliwość połączenia wypoczynku z  celami poznawczymi.

Na terenie gminy jest wiele atrakcyjnych obiektów kultury materialnej. Gmina jest bogata w rozproszone  pałace i dworki, kościoły, chaty kujawskie. Na szczególną uwagę zasługują: 

Kościoły

 • Modzerowo – kościół parafialny p.w. św. Stanisława z końca XVIII w. , plebania, dzwonnica, budynki gospodarcze, ogrodzenie murowane, starodrzew.
 • Kruszyn – kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski wybudowany  w latach   1955 – 1957 na wzór zniszczonego kościoła murowanego z  około 1654 roku.
 • Smólnik – kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja wybudowany latach 1969 – 1974. Projekt kościoła w Smólniku wykonał architekt inż. Aleksander Holas z Poznania. Na głównej ścianie kościoła, w 2008 roku umieszczony jest ogromny witraż, który pośrodku ma wizerunek gołębia z rozpostartymi skrzydłami.

Pałace, dworki, parki podworskie

 • Dębice – zespół dworsko – parkowy. Jest to kompleks dziewięciu budynków: dwór, rządcówka, stajnia, wozownia, stodoła, obora, spichlerz, warsztat, czworaki. Park podworski z końca XVIII wieku.
 • Kruszynek – dwór murowany z połowy XIX w. z pozostałością parku.
 • Smólsk – zespół dworsko – pałacowy z pierwszej połowy XIX w. Dwór murowany. Park dworski.
 • Świętosław – zespół dworsko-pałacowy murowano- drewniany z przełomu XVIII i XIX wieku. Zabudowania gospodarcze: kuźnia, obora, stajnia, stodoła, śpichlerz, czworak. Park dworski z pozostałością alei lipowej.
 • Wistka Królewska – zespół dworski z pierwszej połowy XIX w. resztki parku

Chaty kujawskie

 • Skoki Duże – chata kryta strzechą (powstała w latach 1850 -1887), obok żuraw.
 • Dąb Polski – chałupa z 1918 r. 
 • Przerytka – dom drewniany nr 17 z 1918 roku.
 • Wójtowskie – dom drewniany z 1917 r. i dom drewniany z połowy XIX w.

Kapliczki, figurki, krzyże

 • Na terenie całej gminy Włocławek występuje szereg kapliczek przydrożnych, krzyży i figurek. Wiele z nich zaliczanych jest do obiektów zabytkowych.