Obsługa Inwestora w Gminie Włocławek:

Agnieszka Niemczyk, Barbara Politowska – pok. nr 2, a.niemczyk@g.wloclawek.pl, b.politowska@g.wloclawek.pl, 54 230 53 43

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk

W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Gminy Włocławek przyjęła uchwałę Nr XXXV/272/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.

Uchwalony plan jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom inwestorów stworzenia terenów aktywności gospodarczej. Głównym celem jest uruchomienie nowych terenów o funkcji produkcyjno-usługowej (obiekty produkcyjne, magazyny, składy) na terenach dotychczas wykorzystywanych rolniczo z rozproszoną zabudową zagrodową, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 i Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz w pobliżu węzła autostradowego Pikutkowo.

Ponadto projekt planu wprowadza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na działkach, w części już zabudowanych lub wykorzystywanych rolniczo.

W związku z realizacją przedmiotowego planu gmina Włocławek odniesie korzyść w postaci terenów stanowiących ofertę inwestycyjną. Dotychczas gmina nie posiadała takich terenów.

Kreowanie nowego wielofunkcyjnego rozwoju gminy może być szansą ożywienia gospodarczego w kierunku poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Powierzchnia planu to około 62,00 ha, z czego dotychczasowe przeznaczenie w wyniku uchwalenia planu ulegnie zmianie dla ok. 40 ha, w tym pod tereny inwestycyjne ok. 30 ha.

Wystąpienia Wójta Gminy Włocławek o uruchomienie środków na podjęcie działań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i promocją terenów inwestycyjnych Gminy Włocławek Odpowiedź na wystąpienie Wójta Gminy Włocławek o uruchomienie środków Odpowiedź na pismo RBRiGK.7324.1.2022.AN z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz RBRiGK.7324.1.2022.AN z dnia 4 stycznia 2023r.

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie udostępnienia terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz Gminy Brześć Kujawski

Uchwała w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek

Widok z GOOGLE MAPS