Przy Zakładzie  działa Rada Społeczna, powołana przez Radę Gminy Włocławek  jako organ inicjujący i opiniodawczy dla Rady Gminy Włocławek ,a dla Dyrektora Zakładu jako organ doradczy .Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rada Gminy Włocławek.


Rada Społeczna składa się z 8 osób, w tym:
a.)    przewodniczącego którym jest Wójt Gminy Włocławek lub osoba przez niego wyznaczona ,
b.)    przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
c.)    przedstawicieli Rady wyłonionych przez Radę Gminy Włocławek w liczbie 6 osób, przy czym członkiem Rady nie może być pracownik Zakładu.


Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Rada  odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Rada Społeczna podejmuje rozstrzygnięcia oraz opinie i wnioski w formie uchwał.Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną.

Skład Rady Społecznej – kadencja 2019 – 2023

 • Magdalena Korpolak – Komorowska – Wójt Gminy – Przewodnicząca
 • Pan Daniel Wojciechowski – Przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Elżbieta Sadowska 
 • Irena Muszyńska
 • Damian Świerzyński
 • Sławomir Kwiatkowski
 • Tomasz Nowacki
 • Bogusław Wrocławski

Skład Rady Społecznej – kadencja 2015 – 2019

 • Ewa Braszkiewicz – Wójt Gminy – Przewodnicząca
 • Stanisław Ataniel – Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Tomasz Karkosik
 • Andrzej Spychalski
 • Elżbieta Sadowska
 • Wanda Olejniczak
 • Jan Brzeziński
 • Irena Muszyńska

Skład Rady Społecznej – kadencja 2011 – 2015

 • Ewa Braszkiewicz – Wójt Gminy – Przewodnicząca
 • Mieczysław Ochmański – Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Stanisław Ataniel
 • Feliks Bogdanowicz – członek Rady Społecznej do dnia 11 sierpnia 2012 r. Członkostwo wygasło z powodu śmierci.
 • Tomasz Karkosik
 • Witold Makaro
 • Elżbieta Sadowska
 • Waldemar Zawadzki – członek Rady Społecznej do dnia 1 grudnia 2012 r. Członkostwo wygasło z powodu śmierci.
 • Jan Brzeziński – członek Rady Społecznej od dnia 21 października 2013 r. (Uchwała Nr XXIV/244/13)
 • Irena Muszyńska – członek Rady Społecznej od dnia 21 października 2013 r. (Uchwała Nr XXIV/244/13)

Skład Rady Społecznej – kadencja 2007 – 2011

 • Ewa Braszkiewicz – Wójt Gminy – Przewodnicząca
 • Mieczysław Ochmański – Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Włocławek

 • Stanisław Ataniel
 • Feliks Bogdanowicz
 • Tomasz Karkosik
 • Witold Makaro
 • Elżbieta Sadowska
 • Waldemar Zawadzki