WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

W Gminie Włocławek działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Poddębice 7.

PSZOK czynny jest w każdą środę i sobotę w godzinach:

 • środa    7:30 – 15:30
 • sobota  7:30 – 15:00

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, gdzie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Są to następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metale i tworzywa sztuczne;
 • bioodpady;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony od samochodów osobowych (z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych opon wynosi 4 sztuki przypadające na właściciela nieruchomości.
  W przypadku oddania odpadów ponad normę, czyli więcej niż 4 sztuki będzie pobierana opłata w wysokości 1,00 zł. za każdy kolejny kilogram przekazanych opon);
 • szkło;
 • opakowania wielkomateriałowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • tekstylia i odzież;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym w szczególności igieł i strzykawek;
 • odpady opakowaniowe wielkomateriałowe;
 • zimny popiół;
 • odpady niebezpieczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny nieodpłatnie przyjmowanych odpadów wynosi 0,5 m³
  na właściciela nieruchomości. W przypadku oddania odpadów ponad określoną normę pobierana będzie opłata w wysokości 65 zł za każde przekazanie 0,5 m³ ponad określoną normę.

Odpady nieujęte w punktach od 1 do 16 nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Są to m.in.:odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, okna, odpady zawierające azbest, części samochodowe, odpady zmieszane.

Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powyższy zapis regulują następujące akty prawne:

 • uchwała nr XIX/155/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz.2229);
 • uchwała nr XIX/156/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 2258);
 • uchwała nr XIX/158/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 2260);