Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, uregulowane zostały w rozdziale 6 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Włocławek, wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Włocławek  z dnia 20 kwietnia 2020 roku nr XIX/155/20:

„§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe maja obowiązek:

 1. sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt;
 2. nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej – z wyjątkiem  osób
  niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników – z wyłączeniem obiektów
  przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.;
 3. nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic
  dla dzieci oraz  na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów;
 4. usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
  w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
  a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi
  torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
  postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

2. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe przebywające na niej swobodnie,
zobowiązani są do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.

3. Osoby utrzymujące psy mogą wyprowadzać je poza teren własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

4.  Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych
do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.”

W przypadku stwierdzenia, że  na terenie gminy błąka się bezdomny pies, fakt ten powinno się niezwłocznie zgłosić:

Pracownikowi Urzędu Gminy: Tel. (54) 230 53 33

Dzielnicowym: Tel. 609 461 673 – Kruszyn i okolice, Tel. 609 350 152 Smólnik i okolice

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Włocławek: 507 305 303.

Zwierzęta Gospodarskie

Zakres wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej reguluje rozdział 7 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Włocławek, wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 roku nr XIX/155/20:

“§ 17.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są utrzymywać je w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.”