Publiczny Transport Zbiorowy w Gminie Włocławek

_IMG_""

Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. na terenie Gminy Włocławek uruchomione zostaną autobusowe przewozy regularne, dla których organizatorem będzie Gmina Włocławek.

Na terenie Gminy Włocławek będzie funkcjonowało 5 linii komunikacyjnych, których łączna długość wyniesie 226,3 km. Autobusy będą kursowały w dni nauki szkolnej, zgodnie z udostępnionymi rozkładami jazdy.

Utworzone linie komunikacyjne:

– Nr 26757 Smólnik – Smólnik przez: Telążna Leśna – Dąb Polski,

– Nr 26758 Smólnik – Smólnik przez Ładne,

– Nr 26759 Smólnik – Smólnik  przez Adaminowo,

– Nr 26760 Smólnik – Smólnik przez Dąb Wielki,

– Nr 26761 Modzerowo – Smólnik przez Dąb Polski, Telążna Leśna.

Autobusowe linie komunikacyjne zostały utworzone z uwzględnieniem dotychczasowych tras dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz wniosków i uwag ze strony rodziców i opiekunów dzieci. Przyjęte rozwiązanie stanowi pierwszy etap rozszerzania dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Włocławek, jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, została objęta dopłatą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2024 r. w maksymalnej kwocie 204 573, 00 zł.

Przewozy realizować będzie, zgodnie z podpisaną umową o świadczenie usług przewozowych, Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku

Ceny biletów:

– Cena biletu jednorazowego wynosi – 4,00 zł,

– Cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu lub zwierząt wynosi – 3,00 zł,

– Cena biletu miesięcznego obowiązującego na wszystkich liniach wynosi 100,00 zł.

Opłaty dodatkowe:

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego, w sposób następujący:

1) jako 30 – krotność ceny biletu jednorazowego za przejazd bez ważnego biletu,

2) jako 10 – krotność ceny biletu jednorazowego za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

3) za nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy środka transportu – jako 10 – krotność ceny biletu jednorazowego.

Prawo do bezpłatnych przejazdów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Włocławek, przysługuje:

1) dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole,

2) uczniom uczącym się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Włocławek,

3) osobom pełniącym funkcję opiekuna dowozów w czasie wykonywania obowiązków,

4) osobom, które ukończyły 65. rok życia,

5) osobom, którym Rada Gminy Włocławek nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” lub tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.

Prawo do biletów ulgowych posiadają:

– osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych, wprowadzonych ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.).

Rozkłady jazdy:

– linia Nr 26757 Smólnik – Smólnik przez: Telążna Leśna – Dąb Polski … pobierz

– linia Nr 26758 Smólnik – Smólnik przez: Ładne … pobierz

– linia Nr 26759 Smólnik – Smólnik  przez: Adaminowo … pobierz

– linia Nr 26760 Smólnik – Smólnik przez: Dąb Wielki … pobierz

– linia Nr 26761 Modzerowo – Smólnik przez: Dąb Polski, Telążna Leśna … pobierz

Uchwały Rady Gminy Włocławek

– UCHWAŁA Nr LXVIII/485/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek … pobierz

– UCHWAŁA Nr LXVIII/486/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym
w gminnych przewozach pasażerskich, organizowanym przez Gminę Włocławek … pobierz

– UCHWAŁA Nr LXVIII/487/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanym przez Gminę Włocławek … pobierz

Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek:

– ZARZĄDZENIE Nr 377/2023 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich, którego organizatorem jest Gmina Włocławek … pobierz

Skargi i reklamacje Pasażerów dotyczące realizowanych autobusowych przewozów regularnych przez Operatora, tj. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku, ul. Wieniecka 39, należy przekazywać Operatorowi, który jest zobowiązany:

– rozpatrzyć skargę lub reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;

– przekazać Organizatorowi, tj. Gminie Włocławek informacje o złożonej skardze lub reklamacji oraz sposobie rozpatrzenia.