Wójt Gminy Włocławek informuje, że osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824, z 2022 r. poz. 583, 830), na podst. art. 9 ust. 3 i art. i art. 10 tej ustawy, udostępnia się następujące usługi wspierające:

– korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: urzad@g.wloclawek.pl,

– obsługa e-PUAP: /gsdul2275m/skrytka,

– przesyłanie faksów: 54 230-53-53,

– udzielenie informacji telefonicznie (z pomocą osoby przybranej)*: 54 230-53-00

(*osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie).

Niezależnie od wyżej wymienionych usług wspierających w Urzędzie Gminy Włocławek zapewnia się możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego. W tym celu osoba uprawniona zgłasza ten fakt w terminie co najmniej trzech dni roboczych przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

– telefonicznie (za pośrednictwem osoby przybranej):

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek,

– za pośrednictwem faksu: 54 230-53-53,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@g.wloclawek.pl,

– za pośrednictwem skrzynki e-puap: /gsdul2275m/skrytka,

– bezpośrednio pracownikowi Urzędu Gminy Włocławek, zatrudnionemu na stanowisku ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji: pok. Nr 3 (budynek A), tel. 54 230 53 38.

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z 2022 r. poz. 1981, 558).

Po dokonaniu zgłoszenia Wójt Gminy Włocławek zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie wskazanym przez tę osobę lub terminie z nią uzgodnionym.