1. Nieruchomości zamieszkałe

  Zgodnie z uchwałą Nr LIII/384/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022 r.  (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia  2022 r., poz. 6414) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Rada Gminy dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2023  r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 27,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł miesięczne za jedna osobę zamieszkującą daną nieruchomość – jeżeli bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie płacił czterokrotność obowiązującej stawki tj.: 108, 00 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Zgodnie z uchwałą Nr XV/104/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia  2019 r., poz. 7012)  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Rada Gminy uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

  • 169,30 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokość rocznej, zryczałtowanej stawki podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 338,60 zł.

Wpłaty należy dokonywać jednorazowo z góry  do 31 marca danego roku, którego opłata dotyczy.

Ww. opłaty uiszcza się gotówką, kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Włocławek  lub przelewem na konto bankowe 02 9550 0003 2001 0070 0711 0046  KDBS I Oddział Włocławek.

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włocławek realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Komunalna 4. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.