Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz zmierzając do upodmiotowienia wszelkich działań w Gminie Włocławek na rzecz rozwoju gminnego sportu i kultury fizycznej, Wójt Gminy Włocławek, Pani Magdalena Korpolak-Komorowska, zainicjowała działania związane z powołaniem Rady Sportu, jako organu opiniodawczego i doradczego dla organów Gminy Włocławek.

Rada Sportu w Gminie Włocławek składa się z pięciu członków powoływanych przez Wójta Gminy Włocławek.

Głównym zadaniem i rolą Rady Sportu w Gminie Włocławek jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej, m. in. poprzez działania o charakterze opiniodawczym i organizacyjnym.