Podatek od nieruchomości 2024Stawka ustalona przez Radę Gminy Włocławek
Od gruntów
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w EGB od 1m² 0,95 zł
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha 6,66 zł
3) pozostałych od 1m² z wyjątkiem: 0.35 zł
a) gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2, 0,03 zł
b) gruntów stanowiących obszary rekreacyjne od 1m2, 0,71 zł
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m². 4,39 zł
Od budynków
1) mieszkalnych od 1m²1,15 zł – zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze od 1m² 24,44 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² 6,73zł
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² 6,76 zł
5) pozostałych od 1m² z wyjątkiem:2,92 zł zwolnione na podstawie uchwały Rady Gminy
garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych jako garaż oraz hangarów od 1m² 8,23 zł
budynków letniskowych, które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania od 1m² 11,17 zł
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 1,40 zł
Budowle2% wartości
Zwalnia się w 2024 roku z podatku od nieruchomości:
budynki mieszkalne i ich części zajęte na cele mieszkalne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
budynki pozostałe nie wymienione w § 2 pkt 5 lit. a-c uchwały Nr LIII/378/22Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
pozostałe grunty i budynki oraz budowle wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
działalności w zakresie sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
pozostałe grunty i budynki oraz budowle wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
pozostałe grunty i budynki oraz budowle wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych
Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr LXVII/471/23 dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 roku, poz. 7082)
Uchwały Rady Gminy Włocławek LXVII/472/23 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023, poz. 7083)

 

Podatek rolny

Rada Gminy obniżyła średnia cenę skupu żyta do 49,60 zł w wyniku czego podatek rolny w roku 2024 wynosić będzie 124 za 1 ha przeliczeniowy dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo, dla osób nieposiadających gospodarstwa 248 od 1 ha.
Uchwała Rady  Gminy Włocławek Nr LXVII/473/22  dnia  14 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego  (Dziennik Urzędowy Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z 2023 roku, poz. 7084).

 

Podatek leśny

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na rok 2024 obliczonej według  średniej ceny  drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa za  pierwsze trzy kwartały 2023 roku  w kwocie 327,43 zł za 1m³.
Podatek leśny na rok 2024 wynosi  72,0346 zł od 1 ha.

(Monitor Polski z 2023 roku, poz. 1130)

 

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

Osoby fizyczne:

I rata – do dnia 15 marca
II rata – do dnia 15 maja
III rata – do dnia 15 września
IV rata – do dnia 15 listopada

 

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości

I rata do dnia 31 stycznia, następne do dnia 15-go każdego miesiąca.

 

Podatek rolny

I rata  – do dnia 15 marca
II rata – do dnia 15 maja
III rata – do dnia 15 września
IV rata – do dnia 15 listopada

 

Podatek leśny

Do 15 -go każdego miesiąca