Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję II Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Przyjęcie protokołu nr I/24 z obrad sesji w dniu 7 maja 2024 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2024 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2023 r.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2023r.
 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
 13. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2023 rok.
 15. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 16. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2023 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie gminy Włocławek prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Włocławek.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Włocławek.
 22. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Włocławek

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXXIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu  23 kwietnia 2024 r Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LXXIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  23 kwietnia 2024 r. o godzinie 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 5. Przyjęcie protokołu nr LXVII/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr LXVIII/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr LXIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr LXX/24 z dnia 23 stycznia  2024 r.
 9. Przyjęcie protokołu nr LXXI/24 z dnia 28 lutego  2024 r.
 10. Przyjęcie protokołu nr LXXII/24 z dnia 27 marca 2024 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przekazania skargi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027 (uzupełnienie składu).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 (uzupełnienie składu).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 (uzupełnienie składu).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany chwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
 19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad LXXIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXXII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia  19 marca 2024 r., zwołuję LXXII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 marca 2024r. o godz. 15:30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Józefowo Gmina Włocławek.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Smólniku.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włocławek.
 11. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za 2023r.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2023 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2023 r.
 15. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Włocławek za 2023 r.
 16. Zamknięcie obrad LXXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXXI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 28 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2024 r., zwołuję LXXI Sesję Rady Gminy Włocławek  w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 15:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
 10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Włocławek w 2023 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za rok 2023.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023.
 13. Zamknięcie obrad LXXI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 23 stycznia 2024 r.

 Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia  16 stycznia 2024 r., zwołuję LXX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ( uzupełnienie listy) na kadencję 2024 – 2027.
 7. Zamknięcie obrad LXX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2023. r., zwołuję LXIX Sesję Rady Gminy Włocławek  w dniu 28 grudnia  2023 r. o godz. 13:30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę nr LXIV/454/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.
 9. Zamknięcie obrad LXIX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LXVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  14 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Polskich Noblistów w Kruszynie.   Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę nr LXI/V/454/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w roku  2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich, organizowanym przez Gminę Włocławek.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Włocławek.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na lata 2024 – 2025.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2024 r.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. oraz zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich Rady Gminy Włocławek  na 2024 r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek  na 2024 r.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Włocławek  na 2024 r.
 22. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie obrad LXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXVII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 listopada 2023 r.

podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LXVII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  14 listopada   2023 r. o godzinie 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LX/23 z obrad sesji w dniu 19.05.2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr LXI/23 z obrad sesji w dniu 05.06.2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr LXII/23 z obrad sesji w dniu 27.06.2023 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr LXIII/23 z obrad sesji w dniu 07.07.2023 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr LXIV/23 z obrad sesji w dniu 01.08.2023 r.
 9. Przyjęcie protokołu nr LXV/23 z obrad sesji w dniu 05.09.2023 r.
 10. Przyjęcie protokołu nr LXVI/23 z obrad sesji w dniu 10.10.2023 r.
 11. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od  nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku oraz zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury  z siedzibą w Kruszynie.
 21. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 22. Stanowisko Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii uzyskanych podczas konsultacji przeprowadzonych odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023 – 2025”.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Włocławek w roku szkolnym 2022/2023.
 26. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzona przez:
 • Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku,
 • Wójta Gminy Włocławek,
 • Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 1. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 10 października 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia  4 października 2023. r., zwołuję LXVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 10 października  2023 r. o godz. 15.00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego KUJAWY 2035.
 7. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 5 września 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023. r., zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 5 września  2023 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2021 – 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Sołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2023. r., zwołuję LXIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę nr LVII/414/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 7 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 7 lipca  2023 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu.
 8. Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2023. r., zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027.

 8. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LXI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 5 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2023. r., zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 5 czerwca  2023 r. o godz. 15.45 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Włocławek w świetle raportu rocznego za 2022 rok o  stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w Gminie Włocławek.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania radnym Gminy Włocławek, diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 11. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 19 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 poz. 40, 572), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Przyjęcie protokołu nr LIX z obrad sesji w dniu 25.04.2023 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2022 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022r.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
 12. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2022 rok.
 14. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 15. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
 20. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 r.
 21. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2022 r.
 22. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Włocławek w 2022 r.
 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.   Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LIII/22 z obrad sesji w dniu 25.11.2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr LIV/22 z obrad sesji w dniu 14.12.2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr LV/22 z obrad sesji w dniu 29.12.2022 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr LVI/23 z obrad sesji w dniu 08.02.2023 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr LVII/23 z obrad sesji w dniu 27.02.2023 r.
 9. Przyjęcie protokołu nr LVIII/23 z obrad sesji w dniu 16.03.2023 r.
 10. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 16. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek w 2022 roku.
 17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 16 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 lutego 2023. r., zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  16 marca   2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie aktualizacji i wydłużenia obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włocławek do końca roku 2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2023 – 2028.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Włocławek do Europejskiego Korpusu Radnych.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
 15. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2022r.
 16. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za 2022 r.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2022 r.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2022 r.
 20. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 lutego 2023. r., zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 lutego  2023 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 5. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 8 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 08 lutego 2023 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włocławek.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.

Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Włocławek. Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

Zawiadomienie o zwołaniu LV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 grudnia 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

Zawiadomienie o zwołaniu LIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583, 1005, 1079, 1561), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  14 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Smólniku. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LII/22 z obrad sesji w dniu 25.10.2022 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowa Wieś.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2023 r.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. oraz zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich Rady Gminy Włocławek  na 2023 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek  na 2023 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Włocławek  na 2023 r.
 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o zwołaniu LIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 25 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583, 1005, 1079, 1561), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu  25 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 z obrad sesji w dniu 27 maja 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/22 z obrad sesji w dniu 29 czerwca 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XLIX/22 z obrad sesji w dniu 4 sierpnia 2022 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr L/22 z obrad sesji w dniu 19 sierpnia 2022 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr LI/22 z obrad sesji w dniu 1 września 2022 r.
 9. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od  nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na terenie Gminy Włocławek.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu , uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 20. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych:
 • Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku,
 • Wójta Gminy Włocławek,
 • Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 1. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 25 października 2022 roku

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583, 1005, 1079), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 18.10.2022 r., zwołuję LII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 25 października  2022 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie odwołania zakazu podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów przydomowych i innych zbiorników wodnych wodą z wodociągu gminnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienia do Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
 11. Stanowisko Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii uzyskanych podczas konsultacji przeprowadzonych odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Włocławek w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 1 września 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583, 1005, 1079), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2022 r., zwołuję LI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 1 września 2022 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Włocławek.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w Gminie Włocławek.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada  2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/250/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 07 lipca 2021r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Włocławek oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Włocławek do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

11. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 19 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583, 1005, 1079), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 sierpnia 2022 r., zwołuję L Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Włocławek. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 5. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Włocławek. Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 4 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2022 r., zwołuję na dzień 04 sierpnia 2022 r. na godzinę 15.30 XLIX Sesję Rady Gminy Włocławek, której posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 7. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 czerwca 2022 r., zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radną Gminy Włocławek przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.

 3. Złożenie ślubowania przez Radną Gminy Włocławek.

 4. Stwierdzenie quorum.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2022 r.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2022 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Włocławek na rok szkolny 2022/2023.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 17. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 maja 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XLI/21 z obrad sesji w dniu 14.12.2021r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XLII/21 z obrad sesji w dniu 30.12.2021r.

 6. Przyjęcie protokołu nr XLIII/22 z obrad sesji w dniu 11.02.2022 r.

 7. Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z obrad sesji w dniu 02.03.2022 r.

 8. Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z obrad sesji w dniu 29.03.2022 r.

 9. Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z obrad sesji w dniu 20.04.2022 r.

 10. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2021 r.

 15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021r.

 16. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.

 18. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2021 rok.

 20. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 21. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2021 rok.

 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 24. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

 25. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2021r.

 26. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za 2021 r.

 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2021 r.

 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 r.

 30. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2021 r.

 31. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Włocławek w 2021 r.

 32. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 33. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 13 kwietnia 2022 r., zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” oraz kontynuacji działań wskazanych we wniosku właściwym  dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”. 8. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek. Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24 marca 2022 r., zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustanowienie hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2022-2027.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, będących własnością Gminy Włocławek.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2022 rok.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia na rok 2022, pn. „ Korpus Wsparcia Seniorów”.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na lata 2022 – 2023.

 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2021 r.

 12. Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek z 2021 r.

 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24.02.2022 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 6. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?


Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 20.12.2021 r., zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XL Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 29 listopada 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszamwięcej

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 26 październik 2021 r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 26 października 2021 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 22 wrzesień 2021 r. o godzinie 14:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.09.2021r., zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Włocławek – Sesję Nadzwyczajną, na dzień 22 września 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej