Pajacyk – wsparcie żywnościowe: Wakacje

Grupą docelową programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa. W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

Kto może złożyć wniosek?

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub innej formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, które bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci.

Czas trwania projektu:

22 czerwca – 31 sierpnia 2024.

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl