LXVII Sesja Rady Gminy Włocławek – zdjęcia

W dniu 14 listopada br. odbyła się LXVII Sesja Rady Gminy Włocławek.
Na posiedzeniu rozpatrzono m. in. uchwały w sprawie:

 • zmian do budżetu na 2023 r.
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 • określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • zwolnień przedmiotowych w podatku od  nieruchomości.
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 • wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku oraz zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury  z siedzibą w Kruszynie.
 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 • przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023 – 2025”.

Na sesji przedstawiono również:

 • sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 • stanowisko Wójta Gminy Włocławek w sprawie opinii uzyskanych podczas konsultacji przeprowadzonych odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 • informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Włocławek w roku szkolnym 2022/2023.
 • informacje z analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzone przez: Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku, Wójta Gminy Włocławek, Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 • wolne wnioski i sprawy bieżące.