Gmina Włocławek realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek”, na które otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.349,000,00 zł. Zadanie jest zrealizowane w ramach projektu Dostępna Szkoła, finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Projekt Dostępna Szkoła jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie testowany będzie Model Dostępnej Szkoły.

Celem wdrożenia prezentowanego Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w 4 obszarach:

  1. architektonicznym,
  2. technicznym,
  3. edukacyjno-społecznym,
  4. związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Każdy z obszarów zawiera szereg standardów, które szkoła powinna spełnić, aby być szkołą dostępną dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanym środkom w szkołach przeprowadzane są remonty i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Placówki zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble spełniające kryteria Modelu Dostępnej Szkoły.

Ponadto szkoły będą testować standardy w ramach obszaru edukacyjno-społecznego i organizacyjnego, co znacznie przyczyni się do poprawy jakości edukacji oraz włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej.

Termin zakończenia realizacji projektu 30 sierpnia 2023.