Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 12.30

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję II Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Przyjęcie protokołu nr I/24 z obrad sesji w dniu 7 maja 2024 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2024 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2023 r.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2023r.
 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
 13. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2023 rok.
 15. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 16. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2023 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie gminy Włocławek prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Włocławek.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Włocławek.
 22. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?