Wysoce zjadliwa grypa ptaków – wytyczne dla właścicieli oraz hodowców drobiu i gołębi w strefie objętej zakażeniem

W strefie objętej zakażeniem, tj. w sołectwach Dąb Mały i Skoki Duże nakazuje się:
1. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami.
2. Niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia martwych ptaków, usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków.
3. Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
4. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące.
5. Posiadaczowi ptaków nakazuje się:
1) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem mieszkańców gospodarstwa;
2) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa;
3) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
4) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
5) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
6) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie;
7) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku.

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku nr 2/2023

Mapa