Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków – ponowny komunikat Wójta Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracam się z ponowną prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek, o wypełnienie zgłoszenia, które obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Zgłoszenie można otrzymać w Urzędzie Gminy Włocławek  lub pobrać ze strony internetowej: www.gmina.wloclawek.pl.

Proszę o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 30 maja 2023 r. w jednej z następujących form:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek;
  • listownie na adres Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek;
  • za pośrednictwem sołtysa (proszę o podanie numeru telefonu, co ułatwi ewentualną korektę złożonego zgłoszenia);
  • poprzez przesłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@g.wloclawek.pl.

Przypominam również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na wezwanie organu kontrolującego.

Druk zgłoszenia do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków