Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
w celu złożenia przez Gminę Włocławek wniosku o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I.   Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania
1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3)    Podmiot uprawniony (Gmina Włocławek) może złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w jednej z trzech kategorii:
a.    do 150 000 złotych,
b.    do 500 000 złotych,
c.    do 3 500 000 złotych.
4)    Ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Włocławek, po dokonaniu oceny przez Komisję – zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5)    Złożenie wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji –  jest jedynie propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6)    W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7)    Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulamin tego Programu znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

II.    Beneficjenci dotacji
1)    O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, które są położone na terenie Gminy Włocławek.

III. Zasady składania propozycji projektów  do dofinansowania:
1)    wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego   lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Włocławek w dniu 14 marca 2023 r. (o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
2)    Zasady wyboru wniosku i karty oceny – znajdują się pod adresem:  http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1403/ – Uchwała  nr LVII/414/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3)    Wniosek  musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
4)    Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków