Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Włocławek

   Włocławek, 23.06.2016 r.   

ROR.0002.2.2016

 

 Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Włocławek
VII kadencji w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie  13:30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia  XVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  –     odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
  –     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XV/16 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 31.05.2016 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu  na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Pobierz skan