WARSZTATY Z AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE WŁOCŁAWEK

 

Projekt pn. ”Warsztaty z aktywizacji zawodowej i treningi umiejętności społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Włocławek” obejmował przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego oraz treningów umiejętności społecznych. Projekt miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, zwiększenie motywacji do działania, zbudowanie zaufania we własne siły, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz doskonalenie nabytych umiejętności zawodowych i społecznych. Wsparciem zostało objętych 15 osób z grupy docelowej (10 kobiet i 5 mężczyzn). Z czego u 9 osób wzrośnie aktywność społeczna, a 6 osób po zakończeniu projektu podejmie się poszukiwania zatrudnienia. 4 osoby po zakończeniu projektu podejmą pracę , a u 6 osób nastąpi zakończenie uczestnictwa w projekcie zgodnie ze ścieżką reintegracji. Projekt skierowany był do: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Włocławek. Były to osoby dorosłe, niepracujące na dzień przystąpienia do projektu. Uczestnicy mogli skorzystać z porad psychologa i socjoterapeuty. Ponadto uczestnicy brali udział w warsztatach aktywizacyjnych społecznie. Działania te miały na celu przywrócić lub wzmocnić kompetencje społeczne uczestników, poprawić ich zaradność, samodzielność i aktywność społeczną. W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowane były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy przeszli kursy zawodowe dzięki którym podnieśli swoje kwalifikacje. Okres realizacji projektu: 01.05.2021r.- 28.02.2022r.
Wartość projektu: 126 978,53 zł. Wartość dofinansowania: 120 629,60 zł.