Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. niżej wymienionego zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne

 – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:

  1. Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych);

  1. Stowarzyszenie „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych);

  1. „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Smólnik” w Smólniku:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Ponadto Wójt Gminy Włocławek informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) „Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty”.

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

Skan ogłoszenia