Ogłoszenie o konkursie

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 2 lutego 2021 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

I. Cel konkursu.

 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Włocławek. Uczestniczenie mieszkańców Gminy Włocławek w wydarzeniach kulturalnych ma służyć integracji środowisk lokalnych.

 

II. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:

 

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

 

2. Dofinansowanie zadania

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

obejmować będzie tylko:

 1. koszty transportu,

 2. koszty wstępu,

 3. koszty biletów,

 4. koszty prelekcji,

 5. koszty wyżywienia, noclegów,

 6. ubezpieczenie.

 

III. Kwota na zadanie ogółem – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.

 3. Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:

 1. podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),

 2. wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania,

 3. możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej

w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

 1. rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach,

 2. oceny możliwości realizacji zadania.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie winno być wykonane w roku 2021, a szczegółowy termin realizacji
zostanie określony w umowie.

2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie
opisanym w ofercie.

3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem
umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

4.Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej
umowie.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 oraz w załączeniu do ogłoszenia.

 

 

Inne wymogi:

 1. w ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt 1 podać numer rachunku bankowego,

 2. odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).

 

Wymagane dokumenty:

 1. do formularza oferty należy załączyć aktualny statut oraz wypis
  z właściwego rejestru lub ewidencji – z wyjątkiem oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut
  za zgodność z oryginałem.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

– jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej

ocenie merytorycznej,

– oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  w tym udział środków własnych musi wynosić
  co najmniej 5% całkowitych kosztów zadania,

 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy,
  w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
  w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. W 2020 roku zadania publiczne na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych były realizowane.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Teatrze”.

Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze. Musicalowa przygoda”- przyznana kwota dotacji 4.600,00 zł. (słownie: cztery tysiące sześćset złotych);

 1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze. Teatr Muzyczny w Łodzi”- przyznana kwota dotacji 3.100,00 zł. (słownie: trzy tysiące sto złotych);

 1. Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze.”- przyznana kwota dotacji 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych);

 1. „Kujawskie Stowarzyszenie PRO – KULTURA” Kruszyn:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze. Nie taka opera straszna”- przyznana kwota dotacji 3.800,00 zł.(słownie: trzy tysiące osiemset złotych).

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) została złożona oferta uproszczona przez Stowarzyszenie
„Na Skraju” Poddębice na zadanie:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne
– spotkajmy się w Teatrze. Kultura bliżej nas.”

Stowarzyszenie „Na Skraju” otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych złotych).

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 54 230 53 38.

 
 
 

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.

 1. Cel konkursu.

Celem konkursu jest przede wszystkim:

– promowanie uprawiania sportu,

– promowanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Włocławek,

– upowszechnianie sportu i aktywizacja wszystkich środowisk.

 

II. Rodzaj zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

 1. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów
  dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.”,

 2. Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.”,

 3. Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek
  w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

 4. Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

2. Dofinansowanie zadania

Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.” obejmować będzie tylko:

 1. Koszty promocji imprezy.

 2. Koszty zakupu strojów sportowych.

 3. Koszty zakupu pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na imprezę.

 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.

 5. Koszty obsługi sędziowskiej imprezy.

 6. Koszty obsługi imprez, w tym: przygotowanie obiektu, obsługa techniczna, transport, opieka medyczna.

 7. Wyżywienie zawodników, uczestników w związku z imprezą sportową, sportowo-rekreacyjną, udziałem w zawodach.

 8. Pokrycie kosztów udziału w zawodach.

 9. Koszty transportu zawodników na zawody i imprezy sportowe.

 10. Ubezpieczenie.

 

3. Dofinansowanie zadania

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.” obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.

 2. Koszty sprzętu sportowego.

 3. Koszty zakupu strojów sportowych.

 4. Ubezpieczenie.

 

4.Dofinansowanie zadania

Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” obejmować będzie tylko:

 1. Koszty wynagrodzenia trenerów oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.

 2. Koszty zakupu strojów sportowych.

 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.

 5. Ubezpieczenie zawodników.

 6. Opieka medyczna i ochrona.

 7. Wyżywienie oraz napoje, tj. woda niegazowana, gazowana, napoje regeneracyjne, soki dla zawodników w związku z meczami
  i treningami.

 8. Transport zawodników na mecze.

 9. Pokrycie kosztów ekwiwalentu sędziów.

 10. Opłaty do Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
  z wyłączeniem kar dla zawodników.

 11. Utrzymanie szatni.

 12. Środki czystości.

 13. Opłaty należności do Urzędu Skarbowego we Włocławku.

5.Dofinansowanie zadania

Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”

obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.

 2. Koszty sprzętu sportowego.

 3. Koszty zakupu strojów sportowych.

 4. Ubezpieczenie.

 

III. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

 3. Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:

 1. podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),

 2. wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania,

 3. możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej  w ramach działu Kultura Fizyczna,

 4. rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach,

 5. oceny możliwości realizacji zadania.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie winno być wykonane w roku 2021, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,  w zakresie opisanym w ofercie.

3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

4.Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zawartych umowach.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. nr 5.

 

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. nr 3. oraz w załączeniu do oferty.

Wymagane dokumenty:

 1. Do formularza oferty należy załączyć aktualny statut.

 2. Oferenci nie będący w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązani są załączyć aktualny wypisu innej ewidencji lub rejestru.

 3.  Osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut za zgodność z oryginałem.

 

Inne wymogi:

1.W ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt. 1 podać numer rachunku bankowego.

2.Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

– jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  ocenie merytorycznej,

– oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w tym udział środków własnych musi wynosić co najmniej 5% całkowitych kosztów zadania,

 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. W 2020 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.

W 2020 roku były realizowane poniższe zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów
dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2020 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2020 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:

LZS „Kujawiak” Kruszyn – 48.000,00 zł.,

 • LZS „Victoria” Smólnik – 37.000,00 zł.,

 • UKS „AS KRUSZYN” – 2.000,00 zł.,

 • UKS „AS KRUSZYN” – 2.000,00 zł. (dwa zadania),

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 2.000,00 zł.,

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 2.000,00 zł. (dwa zadania),

 • Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” – 2.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 54 230 53 38.

 

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 

Skan Ogłoszenia

Ogłoszenie w wersji PDF

 

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2021 r.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1. Osoba wskazana:

 1. nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział
  w konkursie;

 2. nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać

scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl

do dnia 10 lutego 2021 r.

W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

Skan ogłoszenia

Ogłoszenie w wersji PDF