KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – stypendia

Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.

Kto może złożyć wniosek?

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioskodawca musi spełniać m.in. następujące warunki:
1. Posiadać status artysty lub twórcy, animatora, edukatora lub badacza w segmencie inwestycji, którego dotyczy przedsięwzięcie objęte wnioskiem.
2. Co najmniej przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia naboru wniosków prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artysty, twórcy, animatora, edukatora lub badacza w ramach segmentu inwestycji, którego dotyczy wniosek.

Termin składania wniosków: 30 czerwca – 15 lipca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl