Absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek

13 czerwca 2017 roku obradowała Rada Gminy Włocławek na XXV Sesji VII kadencji. Porządek obrad przewidywał między innymi wprowadzenie zmian do budżetu na 2017 rok, zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038, zmianę uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej.

 Jednak najważniejszym punktem obrad była procedura związana z udzieleniem Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Rada Gminy Włocławek po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, z informacją o stanie mienia i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po przeprowadzonej dyskusji, udzieliła jednogłośnie (13 głosów za) absolutorium Pani Ewie Braszkiewicz – Wójt Gminy Włocławek.

Galeria zdjęć