Zawiadomienie o zwołaniu LXI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 5 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2023. r., zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 5 czerwca  2023 r. o godz. 15.45 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Włocławek w świetle raportu rocznego za 2022 rok o  stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w Gminie Włocławek.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania radnym Gminy Włocławek, diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 11. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?