Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027

Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku poinformował Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek, iż Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło dla prawidłowego funkcjonowania wydziałów potrzebę dokonania uzupełnienia listy ławników w kadencji 2024 – 2027 dla Sądu Okręgowego we Włocławku o 2 osoby.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania z zakresu prawa pracy,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karta zgłoszenia dostępna jest:

– w BIP Gminy Włocławek – zakładka Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027,

– w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. Nr 10, gdzie też karty zgłoszenia kandydata na ławnika będą przyjmowane.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia,

– inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Włocławek.

Wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693, z 2022 r. poz. 2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez   stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia

Dzień 15 lutego 2024 r. jest ostatecznym terminem na złożenie zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po ostatecznym terminie na złożenie zgłoszenia, tj. po dniu 15 lutego 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Do pobrania:

Wzór – zgłoszenie kandydata na ławnika (PDF)
Wzór – zgłoszenie kandydata na ławnika (DOC)
Ławnicy – karta zgłoszenia przez obywateli (DOC)