Polskie szlaki turystyczne

Celem programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Kto może złożyć wniosek?

Podmioty wskazane w art. 3 ust. 1- 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa.
Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat. Okres działania podmiotu liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych. n

Termin składania wniosków: 21 lipca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl