OD 1 STYCZNIA 2023 r. NOWA STAWKA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519  ze zm.) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że Rada Gminy Włocławek Uchwałą Nr LIII/384/22 z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek oraz zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom z 2022 r. poz. 6414) ustaliła:

 • stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
 • stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 108,00 zł w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej);
 • zwolnienie z 1/4 części opłat właścicieli nieruchomości w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
 • zwolnienie z 1/4 części opłat rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie
  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 • zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość (W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach).

Na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wpływ kilka czynników:

 • nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Zgodnie z nowelizacją prawa samorząd rozlicza system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości nie na podstawie miesięcznej stawki ryczałtowej, ale na podstawie faktycznie odebranej ilości ton odpadów od mieszkańców. Powyższy sposób uregulował faktyczną ilość odpadów za jaką ponoszone są opłaty i co za tym idzie jej wysokość,
 • wzrost cen usług i paliwa,
 • zwiększająca się liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach systemu gospodarowania odpadami,
 • zwiększająca się ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe czynniki, Rada Gminy Włocławek zdecydowała o podwyższeniu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Włocławek.