Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Wójt Gminy Włocławek ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 28 grudnia 2022 r. Gmina Włocławek podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej  niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 11 października 2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

Program Ciepłe Mieszkanie  

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

 

Linki do zarządzenia i załączników:

 Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek

Załącznik nr 1 Ogłoszenie

Załącznik nr 2 Regulamin naboru

2.1. Wniosek o dofinansowanie

2.2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2.3. Lista sprawdzająca przedsięwzięcie

2.4. Wniosek o płatność

2.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Wzór umowy z beneficjentem

Załącznik nr 4 Wniosek o dofinansowanie

4.1 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

4.2 Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wniosek o płatność

5.1 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

5.2 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

5.3 Instrukcja – wniosek o płatność

 

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania

POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM PODWYŻSZONY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM NAJWYŻSZY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 90% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dodatkowe informacje o programie

1) Wniosek mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Włocławek.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Włocławek.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5