Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza przedstawicieli Sołectw, Stowarzyszeń, Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Włocławek do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Termin: 18.10.2022 r. godz. 10:00-12:00

Gminny Ośrodek Kultury Kruszyn, ul. Szkolna 9,87-853 Kruszyn

Spotkanie będzie prowadzone w formie debaty na temat potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Gminy Włocławek. Pozyskane informacje wykorzystane będą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na lata 2021-2027.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze

Do pobrania:

Plakat