Gmina Włocławek w dniu  4 listopada 2021 roku podpisała umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. “Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Smólsk – Przebudowa placu zabaw” z Województwem Kujawsko -Pomorskim w Toruniu.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 377,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Przebudowa polegała na:

– wyrównaniu terenu poprzez dowóz gruntu i umocnienie nasypów gabionami;

– wygrodzeniu terenu ogrodzeniem systemowym wys. 1,5 m dł. 48 m wraz z furtką;

– wykonaniu bezpiecznych nawierzchni poliuretanowych, piaszczystych i trawiastych

– montażu urządzeń fitness (urządzenia Inwestora)

– montażu urządzeń zabawowych

– montażu elementów małej architektury – ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

Wartość zadania inwestycyjnego: 252 792,12 zł.