Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2022 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w sprawie projektu w terminie od dnia 21.09.2022 r. do 07.10.2022 r.

Opinie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na numer 54 230 53 53, na adres e-mail: urzad@g.wloclawek.pl.

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2022 r.

Projekt uchwały

Zarządzenie Nr 280-2022 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2022 roku