Inwestycje Gminy Włocławek w 2022 roku

1. Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek

 

W dniu 20 maja 2022 roku została podpisana umowa w formie „zaprojektuj i wybuduj” z Konsorcjum firm : Lider – firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, Partner – Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński z siedzibą w Nasiegniewo na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

W ramach zadania zostaną wykonane:

1. Na SUW w Dębicach: Wykonanie dwóch przewodów wody surowej, doprowadzających wodę surową z ujęcia do Stacji oaz budowę jednego zbiornika wody uzdatnionej nadziemnego o pojemności 150 m3;

2. Na ujęciu SUW Dębice: Wymiana pomp wraz z modernizacją układu hydraulicznego w istniejących, czynnych studniach oraz wykonanie 2 nowych studni głębinowych wraz z obudowami i połączeniem z rurociągami wody surowej;

3. Na sieci zasilanej z SUW Dębice: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie węzłów wodociągowych (24 szt.) wraz z wymianą odcinków sieci oraz hydrantów zewnętrznych.

4. Sieci wodociągowe w miejscowościach: Telążna Leśna, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Ludwinowo, Łagiewniki, Józefowo, Modzerowo, Nowa Wieś, Potok,

5. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Dąb Polski.

Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 20 maja br. została zawarta umowa na roboty budowlane z Konsorcjum firm : Lider – firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, Partner – Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński z siedzibą w Nasiegniewo na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Józefowo, Ładne, ul. Topolowa w Kruszynie.

Termin realizacji do dnia: 20 listopada 2022 r.

 

2. Przebudowa drogi Kosinowo – Stasin – Wistka Szlachecka

 

Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 63 000 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o długości 370 m. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.

 

3. Przebudowa drogi w m. Łagiewniki

 

W dniu 7 lipca 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą WPRD z siedzibą w Nowej Wsi na kwotę 687 627,50 zł brutto. Termin realizacji do dnia 25 października 2022 r. Inwestycja polega na poszerzeniu jezdni i wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników i peronów autobusowych, wykonanie zjazdów indywidualnych, oświetlenie lampami solarnymi przejścia dla pieszych oraz utwardzenie poboczy. Inwestycja z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach budowy chodników w m. Pińczata

 

Na platformie zakupowej zostało umieszczone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji lub zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej koncepcji.

 

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulicy Rubinowej w m. Nowa Wieś o dł. 140m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w m. Nowa Wieś

 

Inwestycja w trakcie realizacji – z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.

 

6. Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji do dnia 27 października 2022 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku, który będzie służyć jako ośrodek kulturalny dla mieszkańców Smólnika i okolic. W zakres prac wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnej i elektrycznej, roboty drogowe – zagospodarowanie terenu oraz roboty wykończeniowe.

W dniu 26 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW na wyposażenie CIW w kwocie 286 127 zł.

 

7. Budowa świetlicy w miejscowości Pińczata

 

Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 21 czerwca 2022 r. została podpisana umowa. Termin realizacji do 130 dni do podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej do stanu surowego zamkniętego wraz z elewacją.

 

8. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

 

Trwa procedura przetargowa. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę oraz zmianę konstrukcji dachu budynku świetlicy do stanu surowego zamkniętego wraz z dociepleniem budynku.

 

9. Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Modzerowo

 

W dniu 1 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Janusz Ostrowicki z siedzibą w Jasień. Wartość inwestycji: 257 142,32 zł brutto. Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy. Zakres inwestycji obejmuje: wybudowanie sceny widowiskowej, wykonanie nawierzchni utwardzonej przy scenie oraz elementy małej architektury.

 

.
Skip to content
baner lgd