Od dnia 1 lipca 2013r. musi rozpocząć funkcjonowanie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Od tej chwili, inaczej niż dotychczas, wyglądać będzie gospodarka odpadami. Między innymi, zmiany będą dotyczyły tego, że obowiązek podpisania umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów przejmie gmina.  Gmina, w drodze otwartego i konkurencyjnego przetargu, wyłoni firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy.  Tą drogą chcemy przybliżyć Mieszkańcom naszej gminy,w możliwie szeroki sposób, nowe zadania i obowiązki dotyczące gospodarki odpadami, które na samorządy nałożyły przepisy prawa. 

Przepisy prawne

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Harmonogram – trudne wjazdy

Harmonogram – domki letniskowe

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych

Informacja w sprawie wysokości opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włocławek

Informacja w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Informacja w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek

Informacja w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek

Informacja w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek

Wzory dokumentów do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłat

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/w opłaty należy uiszczać w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wyliczona przez Państwa miesięczna opłata zawarta w złożonej w Urzędzie Gminy Włocławek deklaracji.  Nie otrzymają Państwo faktury lub decyzji. Złożona deklaracja stanowi podstawę do uiszczania opłaty.

Opłaty można uiszczać:

– rachunek bankowy Urzędu Gminy Włocławek –
nr konta 02 9550 0003 2001 0070 0711 0046,

– w kasie Urzędu Gminy Włocławek,

– inkasentowi – Pracownikowi Urzędu Gminy Włocławek przy odczycie licznika wody.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PODDĘBICE

GMINA WŁOCŁAWEK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje od dnia 2 grudnia 2013 r.

Od 1 lipca 2020 r. PSZOK czynny jest w każdą środę od 7:30 do 15:30 oraz w sobotę od 8:00 do 15:00

W PSZOK odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. metale;
 4. tworzywa sztuczne;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. popiół.
 8. odpady niebezpieczne;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 14. zużyte opony;
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 16. odpady tekstyliów i odzieży.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XIX/156/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mapa dojazdu do PSZOK