• Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od…

• Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

• Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych..

.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016  poz. 1987 , 1954).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935)

Uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

UCHWAŁA NR XXIX/220/17 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWALA NR XXIX/221/17 RADY GMINY WLOCLA WEK z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.Uchwała Nr XXIX/222/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWALA NR XXIX/223/17 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWALA NR XXIX/224/17 RADY GMINY WLOCLA WEK z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.