INFORMACJA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA

I  ROZPATRYWANIA SKARG  I  WNIOSKÓW

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Wójt Gminy Włocławek

Informuje,

że skargi i wnioski przyjmowane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek – budynek A, piętro,

pok. nr 5.


INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA OBYWATELI

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Na podstawie art. 253 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Wójt Gminy Włocławek

informuje, iż przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00

Natomiast od godz. 13:00 do godz. 16:00 w każdy wtorek  w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Włocławek odbywa spotkania na terenie gminy, m.in. w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – od 7:30 do 15:30

Wtorek – od 7:30 do 17:00

Środa – od 7:30 do 15:30

Czwartek – od 7:30 do 15:30

Piątek – od 7:30 do 14:00

Kasa:

W związku z informacją Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku, który przekazał że na skutek wzrostu zachorowań na COVID-19. ogranicza się czas pracy Banku i nie będzie możliwa obsługa bankowa Gminy Włocławek po godzinie 14:30 Wójt Gminy Włocławek informuje, że w okresie od dnia 07 grudnia 2021 r. do odwołania zmieniają się  godziny otwarcia kasy Urzędu Gminy Włocławek dla interesantów.

Poniedziałek – od 8:00 do 14:00

Wtorek – od 8:00 do 14:30

Środa – od 8:00 do 14:00

Czwartek – od 8:00 do 14:00

Piątek – od 8:00 do 13:00

Kasa urzędu – 54 230 53 39

Przydatne telefony:

Sekretariat – 54 230 53 55

Wójt Gminy Włocławek – 54 230 53 00

Zastępca Wójta – 54 230 53 47

Sekretarz Gminy – 54 230 53 35                          

Skarbnik Gminy – 54 230 53 42                           

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa Gospodarki Komunalnej – 54 230 53 37

Hydrofornia Dębice – 54 252 82 80, 668 579 313

Ewidencja ludności i dowody osobiste – 54 230 53 38

Obsługa Rady Gminy i sprawy obronne – 54 230 53 56

Podatki – 54 230 53 36

Kasa urzędu – 54230 53 39

Gospodarka odpadami – 54 230 53 33

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej – 54 230 53 47

Świadczenia rodzinne, wychowawcze,

alimenty – 54 230 53 48

Karta Dużej Rodziny – 54 230 53 46

Adresy e-mail:

urzad@g.wloclawek.pl

sekretariat@g.wloclawek.pl

wojt@gmina.wloclawek.pl

sekretarz@g.wloclawek.pl

skarbnik@g.wloclawek.pl

k.knasiak@g.wloclawek.pl

gops@gmina.wloclawek.pl

Platforma ePUAP:

/gsdul2275m/skrytka

Do odwołania zawieszeniu ulegają dyżury Wójta Gminy Włocławek, Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz Wiceprzewodniczącego.

W sprawach pilnych potrzebę kontaktu z Wójtem Gminy Włocławek, Przewodniczącym Rady Gminy Włocławek lub Wiceprzewodniczącym należy zgłosić telefonicznie – tel. 54 230 53 55 lub drogą e-mailową: urzad@gmina.wloclawek.pl


Obsługa osób doświadczonych trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się 

(słabosłyszących i głuchoniemych)

INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK dotycząca realizacji obowiązku wynikającego z Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 

Obowiązująca ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprawnia osoby doświadczone trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się do m.in. skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Usługa taka jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, tzn. będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi pozwalającej na komunikowanie się, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, w terminie – z wyłączeniem sytuacji nagłych – co najmniej trzech dni roboczych przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form:1) telefonicznie – nr tel. 54 230 53 55,2) drogą pocztową na adres Urząd Gminy Włocławek, ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek,3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Włocławek jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie wskazanym przez tę osobę lub terminie z nią uzgodnionym.   

Uwaga:
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się  z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Włocławek nie musi być wcześniej zgłaszana.


Jak załatwić sprawę? Przejdź do działu druki do pobrania

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać na poniższy numer konta bankowego:

02 9550 0003 2001 0070 0711 0046

Wpłaty różne (podatki, woda, opłata skarbowa, opłata alkoholowa, czynsz, spłata lokalu, opłata za psa, dzierżawa, opłata za wynajem świetlicy, pas drogowy, usługi komunalne, opłaty cmentarzowe) prosimy uiszczać na poniższy numer konta bankowego:

69 9550 0003 2001 0070 0711 0004


Wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek

Zarządzeniem Nr 3/10 z dnia 15 lutego 2010r., Wójt Gminy Włocławek uregulował zasady wynajmowania sali konferencyjnej oraz wysokość opłat za wynajem. Podmioty, które chcą wynająć salę konferencyjną zobowiązane są wystąpić do Wójta z prośbą / forma pisemna / o wynajęcie sali określając jednocześnie cel, termin oraz przewidywaną liczbę osób. Pozytywne rozpatrzenie prośby jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wynajem sali oraz podpisaniem Umowy.