Rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Do pobrania:

Od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692), przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Bardzo ważne!

1. Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

2. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1477).

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrzynki /gsdul2275m/skrytka, kierowane do Urzędu Gminy Włocławek;

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek – sekretariat (bud. A, pok. nr 5) – w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 17.00

Piątek 7.30 – 14.00

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

W myśl art. 2 ust. 10 wyżej wymienionej ustawy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 2 ust.11 wyżej wymienionej ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wypłatę świadczeń będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

nr telefonu: 54/230-53-47

adres e-mail: gops@gmina.wloclawek.pl

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi