ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Na dzień 27 maja (piątek) 2022 r. zaplanowano obrady XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek. W porządku obrad przewidziano, m. in. następujące punkty:

– Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.”,

– Debata nad „Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.”

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Jednocześnie, w myśl art. 28 aa ust. 7 i ust. 8 cytowanej ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Z treścią „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.” można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włocławek, pok. Nr 10 w godzinach urzędowania. Ponadto „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.” został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włocławek w zakładce Raporty o stanie gminy.

W celu zatem umożliwienia mieszkańcom Gminy Włocławek skorzystania z przysługującego prawa zabrania głosu w debacie oraz zapoznania się z treścią raportu, poniżej zamieszczono do pobrania wzór Zgłoszenia do udziału w debacie oraz odnośnik do „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.”.

Przewodniczący Rady

Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Link do “„Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.”:

https://bip.gmina.wloclawek.pl/artykul/122/498/zawiadomienie-przewodniczacego-rady-gminy-wloclawek