Zawiadomienie o zwołaniu LX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 19 maja 2023 roku

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 poz. 40, 572), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję LX Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Przyjęcie protokołu nr LIX z obrad sesji w dniu 25.04.2023 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2022 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022r.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
 12. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2022 rok.
 14. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 15. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
 20. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 r.
 21. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2022 r.
 22. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Włocławek w 2022 r.
 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?