Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r.

_IMG_""

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24.02.2022 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
  6. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Transmisja online  kliknij tutaj