Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877), w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Wójt Gminy Włocławek informuje, że od dnia 11 maja 2023 r. Gmina Włocławek rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Włocławek, jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 20,5 tony (sortyment: orzech).

Cena sprzedaży węgla wynosi 2000,00 zł za tonę.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek w zakładce „Wnioski do pobrania”.

Osoby spoza terenu Gminy Włocławek do wniosku o zakup muszą dołączyć zaświadczenie o wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której wydawane jest zaświadczenie, dodatku węglowego. Zaświadczenie wystawia wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Wnioski o zakup węgla rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zm.) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym. Zgodnie z art. 14a,  ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, określoną w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Do pobrania:

Skan ogłoszenia

Wniosek o zakup preferencyjny węgla (sprzedaż końcowa)