Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie  na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów :

Oś piorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie, Działanie 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Oś piorytetowa 3 Region przyjazny środowisku
w regionie, Działanie 3.4  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Pliki do pobrania :

Ogłoszenie o naborze Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Ogłoszenie o naborze Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Fiszka projektowa

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie

Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” informuje o otrzymaniu dofinansowania z konkursu „Inicjuj z FIO na start” pt. ”Nauczmy gotować młode pokolenie-wyposażenie gastronomiczne świetlicy”.

Koło Gospodyń otrzymało dofinansowanie w kwocie 4800,00 zł na zakup kuchni gazowo-elektrycznej  i chłodziarki.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

 

Oś priorytetowa 3

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie

Działanie 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

 

 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 09 – 23 maja 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie

logo gora 7309e„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 3/2019

Termin składania wniosków: od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń 
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Premia 

Zakres tematyczny operacji: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia– zostały określone w załączniku nr 12 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt. 
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 50 000,00zł.
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 PLN 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD –   www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl 
– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. 

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.
 

Załączniki:

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

 

Oś priorytetowa PI                   Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2                             Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2                  Kształcenie ogólne

 

 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 04 – 18 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie

bez tytulu f327b
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-272/19
Numer konkursu LGD: 2/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
CEL OGÓLNY2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Pełna treść ogłoszenia – pobierz [PDF]

 

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa PI   Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 14 – 28 lutego 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Wójt gminy Włocławek serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Panem Jarosławem Gołębiewskim w sprawie budowy ekranów. Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia (czwartek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.

 

Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie

ogłasza się  nabór projektów na listę rezerwową.

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie:16 – 30 marca 2018 r. drogą elektroniczną bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka

właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,                                                                           tj. Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

Fiszka projektowa

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

Kryteria wyboru

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów oraz aktualizację listy podstawowej i rezerwowej

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie:24 kwietnia –  8 maja 2017 r. drogą elektroniczną bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka

właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj. Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

Fiszka projektowa

Instrukcja wypełaniania fiszki

Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie

ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową i rezerwową w zakresie:

 PI 4 c – wspieranie efektywności energetycznej, 4e – promowanie strategii niskoemisyjnych  oraz 6b – inwestowanie w sektor gospodarki wodnej.

Fiszki projektowe należy przesłać do dnia 5 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną

bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka

właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj.

Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

Fiszka projektowa

Instrukcja wypełniania fiszki

Kryteria wyboru projektów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Włocławek informuje mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, iż IV rata podatku zbierana będzie w dniach 14-15 listopada w godzinach 15?? – 19?? w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Pobierz PDF

 

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową.

Fiszki projektowe należy przesłać do dnia 11 września 2016 r. drogą elektroniczną bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj.

Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

Nabór nie dotyczy PI 4 c gospodarka niskoemisyjna oraz 10 i kształcenie ogólne.

Działania projektowe planowane do realizacji w ramach powyższych priorytetów inwestycyjnych zawartych w Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego opinią z dnia 27 lipca br. (załącznik do uchwały Nr 30/1142/16).

Fiszka projektowa

Kryteria wybory projektów

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku,

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w., wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1483, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.195.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100).

Przetarg odbędzie w dniu 20 września 2016r. o godz. 900

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku

 

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009
w
Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek.

Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50%.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49, I piętro, pok. 15, tel. (0-54) 230-46-88 oraz na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego:

http://wloclawski.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/9413/i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_grunto

 

OGŁOSZENIE

Gmina Włocławek jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włocławek na lata 2016-2026”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 20 czerwca 2016 do 4 lipca włącznie  wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Włocławek mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Włocławek. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku w pokoju  nr 5 oraz na stronie internetowej GOPS Włocławek

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

 ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

tel. 54/ 230 53 47

e-mail: gops@gmina.wloclawek.pl

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie

ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową.

Fiszki projektowe należy przesłać do dnia 10 marca 2016 r. drogą elektroniczną

bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka

właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj.

Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.

Instrukcja wypełniania fiszki

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru projektu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Włocławek ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2016 rok.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2016 rok.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 05.02.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 04.03.2016 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego
i formularza do konsultacji na stronie internetowej Gminy Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy
Włocławek pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7,                  87-800 Włocławek, fax; 54 230-53-53, urzad@gmina.wloclawek.pl

Program opieki nad zwierzętami

Formularz

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włocławek,

w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie oraz zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Nieujęcie planowanej inwestycji w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy,
ul. Królewiecka 7, pokój nr 8

przesłać drogą elektroniczną na adres: a.krecicka@gmina.wloclawek.pl, k.knasiak@g.wloclawek.pl

lub

przekazać Sołtysowi

w terminie do 28 stycznia 2016 r.

ANKIETA – pobierz

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego tj.:

– redukcję emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

– zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza,

– zmianę postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na podniesienie szans Gminy oraz jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ niezbędny w procesie pozyskiwania przez Gminę środków na działania inwestycyjne takie jak termomodernizacja budynków, wymiana starych kotłów/pieców na nowe, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii!

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Wójt Gminy Włocławek