Referat Organizacyjny

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy (w szczególności):

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i jej komisji,
 • nadzór, koordynacja, kontrola, rozpatrywanie skarg, wniosków i pism zgodnie z kpa,
 • prowadzenie spraw dotyczących samorządu gminnego,
 • koordynacja pracy w urzędzie,
 • prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru przepisów prawnych w tym gminnych,
 • sporządzanie aktualizacja rejestru i spisu wyborców, 
 • realizacja zadań z zakresu spisu powszechnego  na terenie gminy,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej,
 • współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami  kultury fizycznej i sportu,
 • obsługa  kancelaryjna i udzielanie informacji interesantom,
 • prowadzenie archiwum Urzędu,
 • obsługa informatyczna Urzędu,
 • prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie kart ewidencyjnych czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji udzielanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników Urzędu oraz innych upoważnień,
 • opracowywanie sprawozdawczości GUS o stanie zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru zachorowań na choroby,
 • prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie korespondencji i jej rejestrowanie,
 • udzielanie informacji w sprawach, które można załatwić w Urzędzie, jak również informacji dotyczących  jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Włocławek,
 • organizowanie i  sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

Referat Finansowy

Do podstawowych zadań realizowanych przez referat należy (w szczególności):

1.Prowadzenie spraw budżetu i podatków, a w szczególności:

 • sporządzanie projektów uchwał rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do  uchwalenia Radzie Gminy,
 • bieżąca realizacja budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji,
 • prowadzenie spraw płacowych,
 • prowadzenie spraw kasowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy,
 • prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,
 • opracowywanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie,
 • negocjowanie wysokości środków, ich realizacja, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów gminy (wymiar, egzekucja, -opracowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych),
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług,

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych obejmujących w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanym placówkom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

3.Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową, Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontroli,

4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Do głównych zadań realizowanych przez referat należą (w szczególności):

 • prowadzenie  spraw z zakresu  sporządzania      zmian miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie  i wydawanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i zagospodarowania terenu, jak i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • wprowadzanie zmian z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • nadzór nad gminnymi inwestycjami łącznie z budownictwem,
 • współdziałanie z pracownikiem do spraw obronnych w realizacji zadań w zakresie obronności,  zwalczania   skutków   klęsk  żywiołowych,  awarii,  zagrożeń   toksycznymi środkami przemysłowymi oraz nadzwyczajnych zagrożeń pokoju,
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych,
 • planowanie oraz realizacja zadań inwestycyjno- remontowych w Gminie,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • zadania  z  zakresu  ochrony  środowiska  naturalnego,  ochrony  przyrody,  gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz kontroli w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa łowickiego i ustawy o lasach,
 • prowadzenie spraw związanych z drogami publicznymi, w tym nadzór nad remontami i budową dróg publicznych,
 • nadzór  i  prowadzenie  budowy  oraz  remontów  budynków  komunalnych,  świetlic, klubów, szkół, konserwacja zabytków, 
 • prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej i handlu,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych na terenie Gminy i rozliczanie z tego tytułu wynagrodzeń za wykonane prace oraz refundację,
 • prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami w Gminie,
 • prowadzenie spraw za zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie spraw z  zakresu zadrzewień,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • obsługa i nadzór nad drużynami Ochotniczych Straży Pożarnych i sprawy p.poż,
 • prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej w tym ustawy o narkomanii,
 • prowadzenie spraw z zakresu produkcji zwierzęcej,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
 • organizowanie i sprawowanie kontroli nad porządkiem i czystością na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z prawem energetycznym,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
 • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody z ujęć wody w Dębieach i  Smólniku,
 • pobieranie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wydawanie  warunków  technicznych  dla  przyszłych odbiorców,  którzy  zamierzają przyłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • wykonywanie drobnych robót  budowlano –  porządkowych i remontów,
 • dokonywanie odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
 • opracowywanie taryf na dostawę wody i odbiór ścieków w celu ich zatwierdzenia przez Radę Gminy Włocławek,
 • prowadzenie spraw z zakresu działania przeciwpowodziowego.