Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 4 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2022 r., zwołuję na dzień 04 sierpnia 2022 r. na godzinę 15.30 XLIX Sesję Rady Gminy Włocławek, której posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.
Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Włocławek

 

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 czerwca 2022 r., zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radną Gminy Włocławek przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.

 3. Złożenie ślubowania przez Radną Gminy Włocławek.

 4. Stwierdzenie quorum.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2022 r.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2022 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Włocławek na rok szkolny 2022/2023.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 17. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 27 maja 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XLI/21 z obrad sesji w dniu 14.12.2021r.

 5. Przyjęcie protokołu nr XLII/21 z obrad sesji w dniu 30.12.2021r.

 6. Przyjęcie protokołu nr XLIII/22 z obrad sesji w dniu 11.02.2022 r.

 7. Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z obrad sesji w dniu 02.03.2022 r.

 8. Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z obrad sesji w dniu 29.03.2022 r.

 9. Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z obrad sesji w dniu 20.04.2022 r.

 10. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2021 r.

 15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021r.

 16. Debata nad Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2021 r.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.

 18. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2021 rok.

 20. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 21. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2021 rok.

 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 24. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

 25. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek za 2021r.

 26. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich za 2021 r.

 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska
  i Porządku Publicznego za 2021 r.

 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 r.

 30. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2021 r.

 31. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Włocławek w 2021 r.

 32. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 33. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 13 kwietnia 2022 r., zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.
Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” oraz kontynuacji działań wskazanych we wniosku właściwym  dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
8. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24 marca 2022 r., zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustanowienie hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2022-2027.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, będących własnością Gminy Włocławek.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2022 rok.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia na rok 2022, pn. „ Korpus Wsparcia Seniorów”.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na lata 2022 – 2023.

 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2021 r.

 12. Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek z 2021 r.

 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

 

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24.02.2022 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 6. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 20.12.2021 r., zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XL Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 29 listopada 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszamwięcej

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 26 październik 2021 r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 26 października 2021 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 22 wrzesień 2021 r. o godzinie 14:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.09.2021r., zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Włocławek – Sesję Nadzwyczajną, na dzień 22 września 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej