Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 13 kwietnia 2022 r., zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.
Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” oraz kontynuacji działań wskazanych we wniosku właściwym  dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
8. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Włocławek.

                                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                                           Rady Gminy Włocławek
                                                                                                                                              Zbigniew Reniecki

 

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

 

 

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 599, 583), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24 marca 2022 r., zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 29 marca 2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustanowienie hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2022-2027.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, będących własnością Gminy Włocławek.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2022 rok.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenia sezonu kąpielowego.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włocławek, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia na rok 2022, pn. „ Korpus Wsparcia Seniorów”.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na lata 2022 – 2023.

 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2021 r.

 12. Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek z 2021 r.

 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Włocławek.

                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                                    Rady Gminy Włocławek

                                                                                                                                                   Zbigniew Reniecki

 

Transmisja online: https://portal.posiedzenia.pl/WLOCLAWEK?

 

 

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z 24.02.2022 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
 6. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Transmisja online  kliknij tutaj

 

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 20.12.2021 r., zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XL Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 29 listopada 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.  Serdecznie zapraszamwięcej

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 26 październik 2021 r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1843 ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 26 października 2021 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Serdecznie zapraszam.więcej

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 22 wrzesień 2021 r. o godzinie 14:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.09.2021r., zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Włocławek – Sesję Nadzwyczajną, na dzień 22 września 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.więcej