Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Włocławek uchwały XLIII/308/22 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Włocławek, 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 7, w formie elektronicznej poprzez ePUAP oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@g.wloclawek.pl lub ustnie do protokołu pok. nr 2 w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Włocławek.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Włocławek. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.  Wójt ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi – e-mail: inspektor@cbi24.pl) i wskazuje stronę BIP: https://bip.gmina.wloclawek.pl/, gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje o uregulowaniach RODO.

 

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek (PDF, 202KB)

Wniosek dotyczący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek (DOC, 20KB)