Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Włocławek uchwały Nr XLIII/308/22 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Włocławek, 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 7, w formie elektronicznej poprzez ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@g.wloclawek.pl lub ustnie do protokołu pok. nr 2 w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Włocławek.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Włocławek. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.  Wójt ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi – e-mail: inspektor@cbi24.pl) i wskazuje stronę BIP: https://bip.gmina.wloclawek.pl/, gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje o uregulowaniach RODO.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

Do pobrania:

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko (PDF, 203KB)

Wniosek dotyczący prognozy oddziaływania na środowisko (DOC, 13KB)